Starkare varumärken

Stronger brands
Lantmännen Aspen är världens ledande tillverkare och distributör av särskilda drivmedel för mindre motorer. Du kanske själv använder Aspen alkylatbensin till motorsågen, gräsklipparen eller utombordaren? I så fall har du säkert märkt att motorn går mycket bättre och renare. Det ger många fördelar både för dig och miljön.

Vi träffades första gången 2005 och började samarbetet kring varumärkesstrategi och förpackningsdesign. Idag är vi Lantmännen Aspens strategiska byrå för hela varumärkesarbetet genom strategier, design, kommunikation och intern aktivering. Allt för ett 15-tal marknader främst i Europa.

Lantmännen Aspen is the world's leading manufacturer and distributor of special fuel for small engines. You may use Aspen alkylate petrol for your chain saw, lawn mower or outboard motor? If so, you probably noticed that the engine runs much better and cleaner. It provides many benefits for both you and the environment.

We first met in 2005 and began collaboration on branding and packaging design. Today we are Lantmännen Aspen´s strategic agency for the entire brand management through strategies, design, communication and internal activation. All for around 15 markets, primarily in Europe.

Sommaren 2014 valdes Löfgren branding, efter upphandling, som partner till Göteborgs Stad, Trafikkontoret, vilka ansvarar för det mesta vad gäller trafik, gator och vägar i kommunen. Säkerhet, effektivitet och hållbarhet är viktiga ledord för verksamheten och vår roll är som konsulterande projektledare i kommunikationsarbetet.

Vi leder projekt mot uppsatta mål och är en representant gentemot reklambyråer, andra förvaltningar, organisationer och i kontakter med medborgarna. Kommunikationsuppgifterna kretsar kring utveckling av resvanor, dialog i infrastrukturprojekt, en attraktiv stadsmiljö och mycket annat som ska göra Göteborg bättre nu och i framtiden.

The summer of 2014 Lofgren branding was chosen as a partner of the City of Göteborg, the Traffic Office, which is responsible for the most in terms of traffic, streets and roads in the municipality. Safety, efficiency and sustainability are the guiding principles for the business and our role is as a consulting project manager in communications work.

We lead projects against targets and is a representative in dealings with advertising agencies, other departments, organizations and in relations with citizens. The tasks are development of travel behavior, dialogue in infrastructure, an attractive urban environment and many other things to do Gothenburg better now and in the future.

 

Det började som Bråta Logistikpark, en nästan obebyggd tomt vi döpte om till Mölnlycke Logistikpark. Vi föreslog webbadressen bästaläget.nu, gjorde en ny webbplats, presentationsmaterial med mera.

Positioneringen ”Bästa läget” (du kör på en kvart till Avenyn och Landvetter Flygplats) passade bra för företag som vill ligga nära både Göteborg och världen. Apoteket, Easton, FedEx och Pilkington är några av hyresgästerna som flyttade in i de nybyggda, nu fullt uthyrda husen på 36.000 kvadrat.

bästaläget.nu

It started as Bråta Logistikpark, a nearly vacant lot we renamed to Mölnlycke Logistikpark. We took out the URL bästaläget.nu (Eng: bestlocation.now), made a new website, project presentations and more.

The positioning "Best location" (in between Gothenburg city and Landvetter airport) was a good fit for companies that want to be close to both Gothenburg and the world. The pharmacy chain Apoteket, Easton, FedEx and Pilkington are some of the tenants who moved into the newly built, now fully leased buildings of 36,000 square meters.

bästaläget.nu

 

Med viljan att se och kraften att förändra erbjuder Bräcke Diakonis närmare 1000 medmänskliga medarbetare vård och omsorg utan vinstsyfte.

Tillsammans med Bräcke Diakonis ledningsgrupp och styrelse utvecklar vi varumärket för människorna som vill göra ännu mera nytta i samhället. Det känns bra.

se intern kommunikation (pdf)

se extern kommunikation (pdf)

With the desire to see and the power to change, Bräcke Diakonis offers nearly 1,000 employees healthcare on a non-profit basis.

Together with Bräcke Diakoni's management team and board of directors, we are developing the brand for people who want to make an even bigger difference to society. It feels good.

internal communication (pdf)

external communication (pdf)

 

Havet, naturen och det bästa från staden.

The sea, nature and the best of the city.

Egnahemsbolaget, Familjebostäder, HSB, NCC, Next Step Group, Sverigehuset och Tornstaden är uppdragsgivarna för projektet nya Hovås. Där projekteras över 1000 nya bostäder, handel, service, kontor och kultur för byggstart 2014. Namnet nya Hovås var en av våra första leveranser vilket syftar på en ny del av Hovås som bjuder på nya fördelar.

Kommunikationsstrategin bygger på övertygelsen att dialog är det bästa för alla parter. Grannar, kunder, kompisar, ja alla som vill tycka till kan göra det och tack vare tankarna har vi utvecklat en vision som ska ge Hovås och Göteborg något alldeles extra.

Klicka gärna in om du vill veta mer om nya Hovås. Och, som sagt, berätta gärna vad du tycker också.

se visionsbroschyr (pdf)

se kommunikationen

The building firms Egnahemsbolaget, Familjebostäder, HSB, NCC, Next Step Group, Sverigehuset and Tornstaden are our clients of the project Nya Hovås. There are projected over 1000 new homes, retail, service, office and culture for the start of construction in 2014. The name Nya Hovås was one of our first deliveries which refers to a new part of Hovås, offering new benefits.

We communicate the conviction that dialogue is the way forward for everyone. Neighbors, customers, friends - well, we'll listen to anyone who wants to speak up, and thanks to you we have developed a vision that can give Hovås and Gothenburg something special. Click here to see some of the communication work weve done for Nya Hovås. And, again, please communicate with us.

Click here to see some of the communication work we're doing for new Hovås. And, again, please communicate with us.

vision (pdf)

see the communication work

Next Step Group äger och utvecklar fastigheter som skräddarsys för kundernas önskemål. Allt började med en liten husbåt och idag finns många spännande fastigheter och byggplaner i hamn.

Vi har engagerats som strategisk rådgivare och byrå för olika projekt. Nya Hovås är ett där vi samordnat sju fristående fastighetsbolag och utvecklat ett helt nytt stadsdelsvarumärke samt en gemensam vision som ledstjärna. Mölnlycke Logistikpark är ett annat projekt, i samarbete med Skagen Fastighets AB.

Företagsvarumärket Next Step Group är ett tredje uppdrag där ”Älska vad du gör, eller gör det inte alls.” blev kärnan i strategin. Bevingade ord som vi lånade av den japanska filantropen och entreprenören Kazuo Inamori.

nsgroup.se

Next Step Group develops and owns properties, tailoring houses to customers' best interests. It all started with a small houseboat and today there are many exciting real estate and construction plans in action.

We have been engaged as a strategic advisor and agency for various projects. Nya Hovås is one where we coordinated seven independent real estate companies and developed a completely new district brand and a common vision in mind. Mölnlycke Logistics Park is another project, in collaboration with Skagen Fastighets AB.

The corporate brand Next Step Group is a third mission where "Love what you do, or do not do it at all." became the core of the strategy. Winged words we borrowed from the Japanese philanthropist and entrepreneur Kazuo Inamori.

nsgroup.se

”Älska vad du gör, eller gör det inte alls.”
Kazuo Inamori

”Love what you do, or do not do it all.”
Kazuo Inamori

World of Chocolate är chokladmärken från jordens alla hörn. Vi tog fram förslag på ett eget produktvarumärke med namnet Woocho och det här designkonceptet som grundidé.

se konceptet

World of Chocolate is chocolate brands from around the world. We developed a proposal on its own product brand, suggested the name Woocho and this design concept.

see the concept

Skagen Fastighets AB har förvärvat och utvecklat fastigheter för kundernas bästa sedan 1991. Vi är ägarnas partner för strategisk kommunikation i moderbolaget och projektet Mölnlycke Logistikpark.

Skagen Fastighets AB has been acquiring and developing properties for their clients since 1991. We are their partner for strategic communication within the parent company and for the Mölnlycke Logistics Park project.

Systeminstallation är ett av Sveriges mest expansiva energieffektiviseringsföretag. Genom intelligenta lösningar genereras stora värden för världen och kunder som Carlsberg, DB Schenker, DHL, Stora Enso och många fler.

När det var dags att se över affärs- och varumärkesplattform, design samt kommunikationskoncept fick vi uppdraget som strategisk sparringpartner och byrå. Tillsammans med ägare och organisation utvecklade vi affärsidén, kännetecken och en annorlunda vision. Den bygger på att tänka stort, och litet för ovanlighetens skull.

Därefter har vi tagit fram ett helt nytt, heltäckande designprogram, intern kommunikation och utsmyckning på samma gång, nya webbplatser, paketering av tjänster och en hel del annat. Tryck gärna på pilarna och se vad du tycker.

se kommunikation

systeminstallation.se

Systeminstallation is one of Sweden's fastest growing environmental companies. Through intelligent solutions it creates substantial value to the world and clients including Carlsberg, DB Schenker, DHL, Stora Enso and many more.

When it was time to review the business and brand platform, design and communication concepts we were tasked as a strategic sparring partner and agency. Together with the owners and the organization, we developed the business idea, core values and a different vision. It is based on thinking big, and small for once.

Subsequently, we have developed a brand new design, internal communication and decoration at the same time, new websites, packaging of services and a whole lot more.

see the communication work/span>

systeminstallation.se

eGain utvecklar ett smart system för effektivare styrning av uppvärmning. Prognoser är grunden i tanken så produktvarumärket blev förstås eGain forecasting™. eGains logotyp med devisen Celsius pro climate finns nu på många entrédörrar över Sverige och övriga Europa. När du ser den, ja då vet du att det finns en klimatklok fastighetsägare bakom fasaden.

Vi utvecklade både produktvarumärket och devisen ur några workshops då vi tillsammans med alla medarbetare reflekterade över Copenhagen Climate Conference. Med tanke på kontentan av den konferensen blev det enkelt att bestämma sig för att bli den mest ambitiösa partnern för större fastighetsbolag.

Ett löfte som tillsammans med devisen Celsius pro climate ger själva kärnan i eGains varumärkesstrategi.

eGain is developing a smart system for more efficient heating control. As it is based on forecasts, the product brand was naturally eGain forecasting™. The eGain logo with the words Celsius pro climate can now be seen on many entrance doors all over Sweden and Europe. When you see it, you know that the owners inside are climate-conscious.

We developed both the product brand name and motto after a few workshops where we, together with all the employees, reflected on the Copenhagen Climate Conference. Given the content of the conference, it was easy to decide to be the most ambitious partner for large real estate companies.

A promise that together with the motto Celsius pro climate reflects the essence of the eGain brand strategy.

Halmstads Fastighets AB, HFAB, är allmännyttan i den halländska huvudstaden. Vi fick uppdraget att analysera om affärsidéen, kärnvärden, vision, kundlöfte, ja om hela varumärkesplattformen var en tillräckligt väl kalibrerad kompass för att främja just allmän nytta så mycket som möjligt.

En fråga man kan ställa i sammanhanget är hur ett medborgarägt bolag kan bli en så stark ambassadör för sin stad som möjligt. Precis som Prins Bertil var på sin tid.

Halmstads Fastighets AB, HFAB, runs public housing in Halmstad, the largest town in Halland, western Sweden. We were asked to analyze their business plan, core values, vision, customer promise, and even whether the entire brand platform was a sufficiently well-calibrated compass to promote public housing as much as possible.

A question to be asked in this context is how a publicly owned company can be as strong an ambassador for its town as possible. Just as Prince Bertil was in his time.

Göta energi är ett svenskt dotterbolag till Norges största elförsäljningsföretag Hafslund. Löfgren har varit en strategisk partner till ledningen sedan 2005.

Göta energi ska vara ett elbolag som förändrar branschen. Ett företag som utmanar för att ge mer till kunderna. Precis som Norwegian.

Göta energi is a Swedish subsidiary of the largest Norwegian electricity sales company Hafslund. Löfgren has been a strategic partner to management since 2005.

Göta energi should be a energy company that is changing the industry. A company that challenges to give more to customers. Just as the airline Norwegian.

Kul, du kommer också ihåg det här varumärket. St Anton 1980 kanske och ett bra exempel på vikten av differentiering. Visst gör de där åttio procenten Stroh speciell och just att hitta det där ovanliga, det differentierande, är det som vi på byrån hela tiden letar efter för våra kunders varumärken.

Interbrands wine & spirits är den nordiska distributören bakom Stroh och många andra välkända märken. Vi har gett flera av dem design och tagit fram kundlöfte, företagspresentation med mera.

Oh yes, you’ll also remember this brand. Maybe from St Anton in 1980 - a good example of the importance of differentiating. Of course, its 80% strength makes Stroh special, and finding that special thing, the differentiating factor, is what we at the agency are constantly looking for in our clients' brands.

Interbrands wine & spirits is the Nordic distributor behind Stroh and many other well-known wine and spirit brands. We provide design services for several of them and have developed customer promises, business presentations and much more.

Det finns många företag i Halland som vill växa och utveckla sina varumärken. Därför startade Region Halland projektet "Gröna affärer" för att stödja företagen till en grönare miljöprofil och starkare attraktionskraft. Vi är med som föreläsare och coach på den resan.

Region Halland är också en stor arbetsgivare med 8000 människor som ser till att sjukvård, utbildning, kultur och, som sagt, regional utveckling fungerar. Medarbetarna är också viktiga varumärkesambassadörer som behöver lite inspiration mellan varven. Bland annat från oss.

se och läs om Johan Löfgren på Inspirationsdagen (pdf)

läs om projektet Gröna affärer (pdf)

There are many companies in Halland who want to grow and develop their brands. Therefore Region Halland started the project "Green Business" to support companies to a greener environmental profile and stronger attractiveness. We are involved as a lecturer and trainer on the trip.

Region Halland is also a major employer with 8,000 people who ensure that health, education, culture and regional development works. Employees are also important brand ambassadors who need a little inspiration in between.

read about Johan Löfgren on Inspiration Day (pdf)

read about the project ”Green Business” (pdf)
Löfgren branding är en strategisk varumärkesbyrå. Vår utgångspunkt är att allt hos våra kunder har potential att bygga varumärke. Det som behövs är en plattform med positiv särprägel och en enkel metodik som visar alla medarbetare hur det ska gå till.

Vi gör det arbetet tillsammans med ledning och organisation. Och vi ger varumärken sin strategiska form, gör sympatisk kommunikation och är sparringpartner på vägen.

Under åren har vi lärt känna analytiker, facilitatorer, copywriters, designers, fotografer, projektledare, kompletterande strateger och andra specialister som gjort intryck på oss. Duktiga, trevliga människor som vi sätter samman för uppdragens bästa. Associerade medarbetare till oss.

läs vårt senaste nyhetsbrev (pdf)

Löfgren branding is a strategic branding agency. Our starting point is that all signals of our customers have the potential to build brand. What is needed is a platform with positive character and a simple methodology that shows all employees how they go about it.

We will work together with the management and organization. And we give brands their strategic design, makes sympathetic communication and be your sparring partner on the way forward.

Over the years we have known analysts, facilitators, copywriters, designers, photographers, project managers, supplementary strategists and other specialists who made an impression on us. Talented, nice people that we put together for mission best. They are associated staff to us.

read our latest newsletter (pdf)

Johan Löfgren gick Handelshögskolans ekonomlinje på åttiotalet. Professorn i marknadskommunikation, Tomas Gröndal, ritade en Mercedesstjärna på tavlan och berättade i en timma om kraften i starka varumärken. Med den ledstjärnan sattes kursen mot SAS där Jan Carlzon var en dröm för en ung varumärkesbyggare och adept i visionärt ledarskap.

Nästa resa blev som Vd och partner i reklambyrån Jerlov & Company. Under 10 år växte byrån från 7 till 37 medarbetare, bugade för nära 100 kreativa utmärkelser och toppade som Sverigesexa.

Med insikten om att reklam trots allt bara är grädden på moset blev nästa steg naturligt. Att arbeta med varumärkesstrategi ur helhetsperspektiv och att starta en varumärkesbyrå på sikt. Det blev Löfgren branding.

e-mail

linkedin

Johan Löfgren studied Economics at the University of Gothenburg - School of Business, Economics and Law during the eighties. The Professor of Marketing, Tomas Gröndal, drew a Mercedes star on the blackboard and talked about the power of strong brands for an hour. With this guiding principle Johan went on to SAS, where Jan Carlzon was a skilled visionary leader - a dream for a young brand builder.

The next stop was as Managing Director and partner at the advertising agency Jerlov & Company. In 10 years the firm went from 7 to 37 employees, received nearly 100 creative awards and was the sixth biggest in Sweden at its height.

Realizing that advertising, after all, is just the icing on the cake, his next step was a natural one – working on brand strategy from a holistic perspective, and, in the long run, starting a branding agency; Löfgren branding.

e-mail

linkedin

Referenser: Axfood ● Bang & Olufsen ● Bräcke Diakoni ● Chalmers ● Colliers International ● eGain ● Familjebostäder ● Fender guitars ● Fisherman´s Friend ● Framtiden ● GKSS ● Göta energi ● Göteborgs Posten ● Göteborgs Stad ● Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag ● Göteborg Stads Egnahemsbolag ● Göteborg Vatten ● Göteborgsregionens Fritidshamnar ● Halmstads Fastighets AB ● HSB ● Husqvarna Viking ● Hästens Sängar ● IHM ● Interbrands Wine & Spirits ● Klädesholmen Seafood ● KY ● Langley Travel ● Lantmännen Aspen ● Liseberg ● Mannerströms Saluhall ● Mölnlycke Logistikpark ● NCC ● Next Step Group ● Nutek ● nya Hovås ● Papyrus ● Polisen ● Region Halland ● Ridderheims Delikatesser ● Rörstrand ● Sheraton Hotels ● Skansen Stockholm ● Stihl Norden ● Sverigehuset ● Sveriges Kommuner och Landsting ● Swedish Open ● Systeminstallation ● Tempo ● Tillväxtverket ● Tornstaden ● Trafikverket ● Volvia Försäkringar ● Volvo ● Vägverket ● Västsvenska Handelskammaren ● Öresundskraft

References: Axfood ● Bang & Olufsen ● Bräcke Diakoni ● Chalmers ● Colliers International ● eGain ● Familjebostäder ● Fender guitars ● Fisherman´s Friend ● Framtiden ● GKSS ● Göta energi ● Göteborgs Posten ● Göteborgs Stad ● Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag ● Göteborg Stads Egnahemsbolag ● Göteborg Vatten ● Göteborgsregionens Fritidshamnar ● Halmstads Fastighets AB ● HSB ● Husqvarna Viking ● Hästens Sängar ● IHM ● Interbrands Wine & Spirits ● Klädesholmen Seafood ● KY ● Langley Travel ● Lantmännen Aspen ● Liseberg ● Mannerströms Saluhall ● Mölnlycke Logistikpark ● NCC ● Next Step Group ● Nutek ● nya Hovås ● Papyrus ● Polisen ● Region Halland ● Ridderheims Delikatesser ● Rörstrand ● Sheraton Hotels ● Skansen Stockholm ● Stihl Norden ● Sverigehuset ● Sveriges Kommuner och Landsting ● Swedish Open ● Systeminstallation ● Tempo ● Tillväxtverket ● Tornstaden ● Trafikverket ● Volvia Försäkringar ● Volvo ● Vägverket ● Västsvenska Handelskammaren ● Öresundskraft

Varumärkets särprägel ska kännas i medarbetare, målgrupper, produkter, miljöer, design och marknadskommunikation. Alla signaler från allt bygger varumärket tillsammans.

Vi utvecklar gärna affärsidé, kärnvärden, vision och kundlöfte till en samlad affärs- och varumärkesplattform. Med den som grund skapar vi en ledstjärna för varumärkesarbetet som ska lysa starkt och inspirera i arbetet framåt.

Vi tar fram den positiva särprägeln. Och sätter den i system.

The brand's distinctiveness must be felt in employees, audiences, products, environments, design and marketing communications. All signals from everything builds the brand together.

We gladly develop mission, core values, vision and customer promise to an overall business and brand platform. With it, we create a guiding star for the brand work that will shine brightly and inspire the work forward.

We obtain the positive distinctiveness. And put it in the system.

Vi träffas på Saltholmsgatan 44. Välkommen.

Löfgren branding.
Box 9201
SE 400 95  Göteborg

+46 (0) 31 29 06 00
we@lofgrenbranding.se

You'll find us at Saltholmsgatan 44. Welcome!

Löfgren branding.
Box 9201
SE 400 95  Göteborg

+46 (0) 31 29 06 00
we@lofgrenbranding.se